Alle innlegg av Nils Seland

Dans som forener

Dette er tittelen på ein kronikk av doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo, Mona Stang i Aftenposten den 20. mai. Ho skriv: «Dansegruppen Frikars opptredener sammen med Alexander Rybak har vakt interesse for en danseform med historiske aner».  Og ho held fram:

«En av de mest interessante kildene til førmoderne dans, nedskrevet mens våre bergbilder var i en sluttfase, er Platons Lovene, hvor bl. a. dansens sosiale funksjon drøftes, og hvor forfatteren faktisk bruker noen av de samme kategoriene og teoetiske utgangspunktene som moderne antropologiske arbeider om dans.

Platon diskuterer dansens rolle i moralopplæringen, og ser aktiviteten som en en type uskrevne regler – grunnleggende for staten velbefinnende. Å danse betydde å være sosialisert, mens den som ikke kunne danse ble betraktet som udannet og ikke-borger.

Helleristninger, krukdans og andre tradisjonelle danseformer viser arv fra tidligere tider da bevegelse ble sett på som kommunikasjon på lik linje med det talte ord, og er alle viktige for å forstå fortidig mentalitet og rasjonalitet.

Hulda Garborg og den frilynde ungdomsrørsla gjorde en formidabel innsats for å ta vare på de norske dansene, bl. a. ved å oppsøke etterkommerne etter vikingtidens og middelalderens nordmenn på Færøyene for å lære seg «ekte» ringdans.

Som globalt fenomen kan dans forene og bygge broer. Både dansebevegelser og det de symbolliserer er ofte felles for mennesker over store områder. Dans forteller derfor også om kulturkontakter i fjern fortid – og kan danne grunnlag for nye – slik som møtet mellom russere og nordmenn i krukdans og kosakkdans i Moskva i 2009.»

Dans for livet!

Står det i Aftenposten si magasinutgåve fredag den 17. april.

Det er professor Jonathan Skinner ved Queen`s University i Belfast som har funne ut dette. I ein rapport han har skrive for Changing Ageing Partnership syner han til korleis sosial dansing  – med ein eller fleire partnarar – reint konkret fører til eit forlenga liv. Dans får dei eldre til å leva sunnare, kjenna seg meir lukkelege og leva lengre. Skinner har forska på dansande eldre i Nord-Irland, Blackpool og i Sacramento, USA. I tillegg til at pardans i ulike variantar får dei eldre til å koma seg ut, og å føla at dei har eit mål i livet, fører sjølve aktiviteten til å flytta fokus bort frå verk og smerte som kjem av høg alder. I tillegg har dansen den effekten at den fører folk saman.

Me helsar alltid med glede at forskarar kan bekrefta det me har visst heile tida – og me kan legga til: Effekten blir større dess tidlegare du startar!

Suksess for SAFFA-kurs på Sørmarka 10. og 11. januar 2009

Det var ialt ca 110 aktørar i sving i «tidenes» SAFFA-kurs på Sørmarka i januar. Ca halvparten musikarar og halvparten dansarar. SAFFA tek sikte på å halda på denne 2. helga i januar som kurshelg, så sett kryss ved 9. og 10. januar 2010 alt nå.  Du kan lesa meir om kurset her.

Dette faste, årlege kurset er eit samarbeid med Akershus Musikkråd. 

Samling av tradisjonsmusikk frå Akershus

Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus  er et samarbeidsprosjekt mellom

Fylkesbiblioteket i Akershus og Akershus musikkråd.  Senteret har bl.a. produsert 48 CD-plater med folkemusikk fra Akershus. Se oversikten for å finne ut om det er registrert stoff fra din kommune. Har du materiale å føye til samlingen?

God oppslutning om sørmarkakurs 2009

Ca 110 dansarar og spelemenn i aktivitet på Sørmarka denne helga.

Stikkord om programmet henta frå kursinvitasjonen:

«KOMP-KURS»

Tema vil være rytmikk, harmonilære, gitar –akkorder, kontrabass-spill, el-bass spill, bassganger, besifring, alternative akkorder, strykebass.

RYTMEFORSTÅELSE
Begge dagane tek til med ei generell rytmeøkt for både dansarar og musikarar. Tor Stallvik er ein av våre mest erfarne og solide fagfolk innan folkedans. Han hadde stor suksess med å gi eit større perspektiv på dette med rytmeforståelse under SAFFA-kurset i januar 2008. Dette blir vidareutvikla under komande kurs.

VÅGÅSPRINGLEIK
Tor Stallvik er trønder av opphav, men har budd så lenge i Vågå at han er å rekna som ekte døl – iallfall når det gjeld dans. Det var god respons på hans kurs i Vågåspringleiken på sist kurs. Mange ønskjer å repetera og bygga vidare på 2008-kurset, men det er fullt muleg å koma om du ikkje har vore borte i dansen før.

MUSIKK TIL VÅGÅSPRINGLEIK
Tonje Lien Barkenæs er spelemann for Tor sine økter, men har også eit kortkurs for dei som vil læra å spela i denne rytmen.

HALLING/LAUS
Ulf-Arne Johannessen frå Ål i Hallingdal er danseinstruktør. Han er ein av landets beste hallingdansarar for tida, og er er medlem av Dansekompaniet Frikar (kjent frå bl.a.Norske Talenter).

VALDRESSPRINGAR
Brit Totland blir instruktør på lynkurs i å dansa Valdresspringar søndag. Ho har Dag Hamre som medinstruktør.

TURDANS/KVADRILJER
«Turdans til hverdag og fest»
Vi kommer inn på ulike former for turdans, det være seg pardans, tredans, dans i stor ring og i små ringer, dans på rekker og oppstiling i store og små kvadriljer.
Marita Ramstad er kursleiar.

HARDINGFELE
Tore Bolstad er instruktør på hardingfelekurset. Halling og Valdresspringar er prioriterte tema og det blir høve til å trena saman med dansarane på kurset.

TORADER
Instruktør Lisbeth Haraldsen frå Geilo. Ho er 21 år og nyutdanna frå Ole Bull-akademiet på Voss – tilsett som kulturskolelærar i Hol og med hallingdalstradisjon som spesialfelt.

TREKKSPEL
Bjørn Elgstøen er instruktør. Danserytme og arrangement er hovedtema.

FELE
Olav Luksengård Mjelva er ein av landets beste på fele og vil bli hovedressursen for dette kurset. I tillegg vil Tonje Lien Barkenæs ta ei økt med vågåspringleik.

LØRDAG KVELD
er ein viktig og integrert del av kurset. Her får musikk-elevane spela til dans i varierande grupperingar.

Tonje Lien Barkenæs har transkribert gamle lydopptak

I samarbeid med Spelemannslaget De frilynde, har Tonje L. Barkenæs hausten 2008 transkribert 13 slåttar av stoffet etter Christian Mærli i Enebakk. Dei gamle lydopptaka finst på Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus, og arbeidet blei finansiert med stipend frå Ski musikkråd. De frilynde presenterte ein del av materialet på konsert på Rådhusteateret i Ski lørdag 17. januar. Her kan du lasta ned noter til eit utvalg av slåttane.  Nummereringa av slåttane refererer seg til lydopptaka. Resten av dei 13 slåttane finn du her. Neste steg må bli å få gode arrangement. 

Jan T. Karsen, Skien har sett på utvalg 1 av slåttane, og skriv: «De er spilt igjennom, og er meget interessante av flere grunner:

  • Alder: Disse er fra 1800-tallet, og minst 3 av dem har vandret
  • Melodiføring: Låtene skiller seg klart fra den senere gammeldansen, og har flere uvanlige overganger. Etter min oppfatning grenser de mot kunstmusikk, men er likevel enkle.
  • Paralleller: Melodier fra vestre Dalarna i Sverige, altså svenske grensetrakter. Disse har også denne eiendommelige kombinasjonen av kunstnerisk kvalitet og enkellhet.

SAFFAs engasjement på Gamle Hvamsdagen

Tekst og foto: Tor Skauli. 

I det bølgende landskapet på Romeriket ligger Gamle Hvam storgård på en høyde omkranset av åkre.  På denne dagen aktiviseres alle museets samlinger og utstillinger, gammelt håndverk vises, gamle maskiner startes, dyr og bygninger er tilgjengelige og folk strømmer til!                              

Dagen starter med friluftsgudstjeneste, ofte med dåp, og alteret er foran stabburet.  Deretter starter mange slags aktiviteter rundt på det store gårdsanlegget. 

I 2003 la vi dansegulvet, 8×8 meter, rett ned på fast, plan grunn.  Det ble så demontert, merket av museet, båret inn på låven, båret ut og skrudd opp igjen i 2004.  Det året ble annerledes…………. 

En dugnadsgjeng fra SAFFA og driftsleder Roar fra museet fikk montere dansegulv og scene på denne vakre plassen.

I 2005 innviterte museet oss til å legge permanent dansegulv – en stor begivenhet! 

Stensgårdskroken Spell- og Danselag, De Frilynde, Rasadorn og mange andre grupper og lag har deltatt på den store, årlige mønstringen av folkemusikk og dans!

Glimt frå Sørmarka-kurset 12. og 13. januar 2008

Det årlege «januar-kurset» i SAFFA har som mål å fomidla kunnskap/kompetanse/vidareutvikling som det ofte er vanskeleg for det enkelte lag å få tak i på eiga hand.

Grunnleggande kunnskap om rytmeforståelse – både for dansarar og musikarar har vore sentralt tema dei siste åra. Dette vil bli ført vidare på kurset i vinter. Frå fagplanen nemner vi:

Tor Stallvik:

Tor er ein av dei mest erfarne instruktørane i Noregs Ungdomslag og er mangeårig medlem i Vågå Spel- og dansarlag.

1. Innlæring av rytme/rytmeforståelse.

2. Springleik frå Vågå.

Leder Nils Seland med Tor Stallvik og

Ellev  og Per Tomasgård:

Hamborgarrytmen – eit opplegg både for dansarar og spelemenn.

Ellev kjem frå Hornindal og «har hamborgaren i blodet». Han er kjent for mange i SAFFA frå suksessen med Nannestad spelemannslag. Han har arbeidd med musikk i heile sitt liv – sist som lærar i kulturskole. Fele er hovudinstrumentet.

Josefina, 7 år, lærer dansesteget av pappa …

Mats Berglund:

Mats fortel: «Jag har utarbetat ett låtutlärande med
målsättningen att ge spelmännen en större insikt för att förstå
samapelet mellan musikens rytm och dansen. Ett av kursmomenten är att
låta spelmännen få gå försteg och känna på svikten för att sedan
omsätta den erfarenheten i sitt eget spel.»

Bjørn Elgstøen

Trekkspel/toradarinstruktør med solid erfaring frå dansemusikk-miljøet. Har samla gammal dansemusikk frå Akershus og spelar i Nitelva.

Tonje Lien Barkenæs

Er kursspelemann denne gongen. Kjent frå bl. a. Østerdølene og «Delta-karane». I tillegg til å spela til danseinstruksjonen vil Tonje bidra på musikkursa.

                  Anne Hval Jensen ledet sangdansen ……

… og Alix Cordray ga oss en repetisjon på Finnskogpolsen.