Strategidebatt

SISTE!

Vakne medlemmer i SAFFA har avdekka at styret denne gongen ikkje hadde sjekka vedtektene før innkallinga blei sendt.
Der står det at spørsmål om kontingent bare kan behandlast på ORDINÆRT ÅRSMØTE.

Det er derfor bare å utsetta denne saka til våren.
Diskusjonen om kva slags organisasjon SAFFA skal bli kan likevel gå vidare. Skriv ditt innlegg her ved å senda ein e-post til post@saffa.no .

SAFFA-styret den 20. mai 2010

**********************************************************************************************************************

Ekstraordinært årsmøte i SAFFA torsdag 27. mai 2010 avlyst

På det ordinære årsmøtet i SAFFA den 29. april 2010 blei det drøfta forskjellige idear for å styrka økonomi og handlingsrom for organisasjonen. Av dei tiltak som kom opp, var innføring av ein lagskontingent på f. eks. 500 kroner.

Dersom det skal innførast ein formell kontingent, så må det eit årsmøtevedtak til.

Styret har ikkje drøfta saka formelt, og er delt i synet på kontingent. Kvar av «fraksjonane» har her formulert ein del argument for sitt syn:

FOR FORMELL LAGSKONTINGENT

 • Man er medlem av en organisasjon når man kan vise til at man betaler kontigent. Det er ikke mye annet som dokumenterer medlemsskap.
 • Kontigent gir forutsigbar inntekt til Saffa, det vil ikke gaver, sponsorinntekt, frivillig kontigent osv gi. Andre inntekter er heller ikke på plass og det er ikke konkrete løsninger på disse.
 • Vi har hatt et ganske stort underskudd som nå må dekkes over inntekter etterpå, uten at vi veit hva disse blir. Dette er uheldig.
 • Kontigent og forutsigbare inntekter/forutsigbar økonomi, gir handlingsrom for Saffa.
 • Å øke inntektene med høyere egenbetaling for f.eks kursa, legger en dette på enkeltmedlemmer. Ikke alle har økonomi til det. Dette er det større grunn til å frykte frafall på.
 • Engstelsen for hvordan kontigent virker på laga, kan være ubegrunna. De fleste veit at et medlemsskap i lag/organisasjon koster kontigent.
 • Uformell tilknytning gir liten organisasjonsforpliktelse for laga.

MOT FORMELL LAGSKONTINGENT

 • SAFFA er eit interessant organisasjons-eksperiment som har levd i snart 30 år UTAN Å HA TILPASSA SEG VANLEGE OFFENTLEGE KRAV. Med hjelp frå ei engasjert leiing i Akershus musikkråd, har Akershus fylkeskommune gitt fast støtte til SAFFA – i det siste med ein god årleg auke.
 • Deltakarane på konkrete tiltak (kurs) betaler ein betydeleg eigenandel.
 • Ved å kunna invitera nye lag på breitt grunnlag – og utan forpliktelsar, utgjer SAFFA nå med sine 63 lag ein vesentleg del av folkedans- og musikkmiljøet – ikkje bare i Akershus, men i heile «Stor-Vikaregionen». Dette kunne ein ikkje ha oppnådd med kontingent.
 • Noregs Ungdomslag/BLS har 2 lag i Akershus og er for tida svært passive i vår region.
 • Landslaget for spelemenn/Den nye folkemusikk og folkedansorganisasjonen har ingen regional aktivitet i vår region.
  Betaling bør først og framst skje som eigenandel på konkrete tiltak.
 • Frivillege gåver frå lag som føler at dei har fått «valuta» for medlemskapet i SAFFA – og som ønskjer å bidra til auka aktivitet, er ei betre løysing. Ei todeling av nivå for medlemskap kan også tenkjast – gratis for visse enkle tenester, og ei betaling for dei som vil delta på årsmøte og ha fleire fordelar.
 • Ved å vera eit gratistiltak – utan ein formell «inngangsbillett», kan SAFFA byggast vidare til å dekka det meste av det som rører seg innan vårt område i «Stor-Vikaregionen». Det skal ikkje vera ein konkurrent til dei etablerte landsorganisasjonane, men ha ein nettverksfunksjon som inkluderer dei i engasjement for å styrka amatørverksemda i vår region. Dei som ønskjer fleire tenester – f. eks. rett til vaksenopplæringstilskot – må melda seg inn i ein landsdekkande organisasjon.

Styret i SAFFA den 6. mai 2010

_____________________________________________________________________________________

Styret inviterer til debatt om saka. Send innlegg til post@saffa.no

____________________________________________________________________________________


Gode argument på begge sider. Tror nok det vil bli frafall i organisasjonen med en kontingent.
SAFFA skal jo fremme folkemusikken i området på alle plan. En mulig inntektskilde kan være å arrangere en eller flere dansefester der medlemslaga spiller gratis og SAFFA tar inngangen + evt. salg.
Da bidrar man også til at musikken blir mer brukt og ikke minst vist fram kanskje for et bredere publikum enn tradisjonelt. Det å synes er jo viktig for å øke/opprettholde interessen, særlig blant ungdommen.

Mvh
Jan Jansen, Belg&Streng

_____________________________________________________________________________________

Personlig støtter jeg synspunktene mot lagskontingent. Dette er ikke diskutert i styret vårt.
Anne-Lise Berggren, Sogn og Fjordaneringen.

_____________________________________________________________________________________

Snakket med Jon G. Olsen i Akershus musikkråd i dag. Han sa at han prinsipielt ikke så det som et
stort problem om vi innførte en form for kontingent, men- det var avhengig av hva vi ønsket at SAFFA skal være i framtiden. Som en frittstående organisasjon kan vi gjøre som vi vil med det, men er vårt
ønske å bli et nettverk for folkedans og folkemusikk i Akershus, under AMR, dvs øke andelen fra 20% stilling til opp mot 100%, så ble dette litt annerledes. Han kunne da tenke seg at det var et gratis
basismedlemskap, med mail, info og slikt om arrangementer og kurs, og et annet nivå f. eks SAFFA «supermedlem» (eller noe slikt) hvor man kunne få noe ekstra, mot et lite års-medlemskap. Det ville likevel ikke dreie seg om mer en 10-15.000 kr i kontingent inntekt.
«SAFFA super» kunne f. eks få t-trøyer, reklameplass, prioritet på Gamle-Hvam, eller noe slikt.

Hilsen Vidar Wien-Andresen, styret

_____________________________________________________________________________________

Hei,
Som nyinnvalgt varamedlem har jeg for lite grunnlag for å argumentere ”kulturpolitisk” i spørsmålet om å innføre medlemskontingent for lagene i Saffa. Om jeg kun ser på økonomi, vil jeg vel si at de framlagte regnskaps- og budsjett-tallene gir en viss grunn til bekymring. Regnskapet for 2009 gikk 41 tusen kr i minus, hvorav ca 30 tusen på Sørmarka-kurset. På budsjettet for 2010 er Sørmarka-kurset fortsatt ført opp med en netto på minus 35 tusen. Burde ikke dette minst settes opp i balanse, her ved å kutte kostnader ? Videre lurer jeg litt på de store budsjetterte tilskuddene for 2010; 155 tusen kr mot ca 45 tusen i 2009, og også langt høyere enn tidligere år. Om det er realisme i disse tallene, kan andre besvare bedre enn meg. Har likevel en følelse av at inntektsgrunnlaget er svært tilskuddsbasert og dermed risikabel. Større egeninntekter gjennom en medlemslagskontingent på 500 kr/ år syns jeg for min del burde være et minimums sikringstiltak.

Mvh
Torgeir Melien

_____________________________________________________________________________________

Medlemskontingent eller ikke?
Nå kjenner ikke jeg bakgrunnen for de økonomiske behov, men har lest de synspunkter som har kommet fram. Argumentasjonen er vel funderte både for og mot.
På et tidligere tidspunkt foretok jeg innmelding til SAFFA, av 2 dansegrupper som jeg deltar aktivt i, og jeg kan med sikkerhet si at begge gruppene vil trekke seg ut, dersom det innføres kontingent.
Medlemmene kjenner for lite til SAFFA og hva SAFFA står for, og hvilken nytte det enkelte lag har som medlem i SAFFA, utover det å ”finnes på nett” gjennom SAFFA. Og jeg er redd det er flere som vil gjøre det samme.

Haldor Soleng, Moss

_____________________________________________________________________________________

Hei !
Min mening er : Når man skal holde et kurs/seminar på et attraktivt sted med god mat og bra rom og i tillegg ha dyktige kursholdere for å tekkes deltagerne, sier det seg selv at det koster. Hvis man i utgangspunktet vil nå de med «god økonomi» og få disse på kurs, er det vel ikke noen problem. Men er det SAFFA sitt mål ? Skal ikke alle ha en mulighet til å få være med og delta på kurs og seminar, om man er gammel eller ung, rik eller ikke rik ?
I de rundt 30 årene som SAFFA har eksistert har det ikke vært innkrevd noe form for medlemskontingent og dermed har heller ikke SAFFA opparbeidet seg en solid økonomi som det kan kan ha i bakhånd, når det måtte trenges. Et tydelig eksempel på dette er siste kurshelga i januar 2010. Mange dyktige kursholdere trakk mange deltagere, men det kostet…Det kostet å bo og det kostet å ha kursholdere to dager…. Men du verden : Det var verdt sine penger og folk var tilfreds.
SAFFA har vært heldig og fått økonomisk støtte fra Akershus musikkråd og er meget takknemlig for det, men årene har endret seg og prisene ikke minst. Tanken om å drive SAFFA uten innkreving av medlemskontingent er i og for seg en hensynsfull og god tanke og den var funksjonell tidligere, men ikke i 2010. I hvertfall ikke hvis målet er å ha flere kurstilbud med flere kursholdere på et så luksuriøst sted som Sørmarka kurs og konferansesenter er blitt. Men stedet er funksjonelt på alle måter og det ligger sentralt til for de fleste. SAFFA er på vei mot nye høyder og kan sette seg nye mål og nå flere i Norges land med sine tilbud – men det koster.
Jeg mener SAFFA er inne i en «ny tid» og må tenke i nye baner. Her må tenkes langsiktig.
Hvis SAFFA ønsker å være et informativt organ til hjelp og støtte for andre lag, grupper og foreninger, er det ingen som i dag synes det er urimelig å betale en medlemskontingent.
Som medlemslag med innbetalt medlemskontingent har man rett på medansvar og mulighet for å være med på styre og stell og full ytringsfrihet. SAFFA har også en fantastisk fin hjemmeside. Om økonomien blir aldeles for god og bankkontoen aldeles for stor, er det bare å kutte ut medlemskontingenten igjen.

Hilsen Marita (SAFFA-styret)

_____________________________________________________________________________________

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte i Saffa, og spesielt bakgrunnen for innkallingen reiser mange spørsmål.
Det er sikkert riktig at Saffa trenger inntekter og at innføring av en kontingent kan bidra til det. Men å innkalle til et ekstraordinært årsmøte for drøfte saken uten at den er skikkelig utredet på forhånd virker lite gjennomtenkt. Å drøfte saken er det eneste et slikt møte kan gjøre. Innføring av kontingent krever vedtektsendring, og det er det, i følge Saffas vedtekter, bare et ordinært årsmøte som kan gjøre.
Et ekstraordinært årsmøte er neppe rette stedet for en slik utredning. Styret i Saffa bør bruke tiden fram til neste ordinære årsmøte på en utredning som tydelig må klargjøre mange forhold rundt en kontingent:

 • Skal alle medlemmer betale samme kontingent, uansett medlemstall?
 • Skal dansegrupper og musikkgrupper betale samme kontingent?
 • Skal det være flere former for medlemskap/kontingent? Da tenker vi jo høyere kontingent, jo flere tjenester fra Saffa.
 • Hvilke tjenester skal kontingenten dekke?
 • Saffamedlemskap være åpent for enkeltmedlemmer, og hvilke kontingent skal de betale
 • Er det riktig at en eventuell kontingent skal subsidiere kursvirksomheten?


Dette er bare noen av de spørsmålene en innføring av kontingent reiser, men vi lar det bli med dette så langt. Dersom styret selv ikke ser seg i stand til å gjennomføre en utredning bør det settes ned et utvalg med representanter fra medlemsorganisasjonene med mandat å utrede medlemskontingent i Saffa. Styret må være representert i utvalget.

I forhold til innføring av kontingent så reiser også økonomistyringen og økonomien i kursvirksomheten i Saffa noen spørsmål. Mange organisasjoner driver kursvirksomhet og tjener godt på det, men ikke Saffa. Kurspolitikken må gjennomdrøftes og tiltak må gjøres for at kursvirksomheten i det minste er selvfinansierende.
Det kan umulig være riktig at det legges så stor vekt på den sosiale siden at man ikke priser kursene i det minste til selvkost. Kanskje kan det være andre måter å gjennomføre kursene på som gir det samme faglige og sosiale utbytte, men til en rimeligere pris?


For styret i Leikarringen Rakne
Knut Ljøgodt
Leder

_____________________________________________________________________________________

Tusen takk for meldinga, Knut. Her hadde eg heilt gløymt å sjekka formuleringane i vedtektene. (oftast er det slik i organisasjonslivet at ei kontingentsak er ei vanleg årsmøtesaka som kan behandlast med simpelt fleirtal).

Eg kan dermed ikkje sjå anna løysing enn å avlysa det ekstraordinære årsmøtet.

Dersom styret eller medlemslag ønskjer å ta saka opp att til våren – så kan me koma tilbake til det.

Eg skal vera den første til å sei at styret burde ha gjort ein langt betre jobb med økonomistyringa i 2008 og 2009. Eg meiner likevel at det ikkje er grunn til å laga krisestemning av dette. Organisasjonen er i god utvikling, og det er det beste grunnlaget for eit aktivt arbeid med å leita opp nye finansieringskjelder i år.


Nils Seland
styreleiar i SAFFA

_____________________________________________________________________________________

Er komfortabel med at vi bruker et år på denne saken. Det tror jeg blir bra på alle måter.

Tone Eidsvold, Styret

_____________________________________________________________________________________